۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

آی دزد ، آی دزد

روزی دزدی به خانه شخصی زد ، صاحب خانه بیدار شد و دزد را دید ، فریاد زد آی دزد، دزد پا به فرار گذاشت ، صاحب خانه به دنبال او دوید و فریاد می زد دزد را بگیرید ، چند نفر از همسایه ها و اهالی محل هم به کمک صاحب خانه آمدند و همراه او به دنبال دزد می دویدند و فریاد می زدند دزد را بگرید ، دزد که دید اوضاع و احوال خراب است او هم همراه بقیه مردم فریاد می زد ، آی دزد ، آی دزد ، مردم هم همه حیران مانده بودند که دیگر چرا خود دزد فریاد می زند آی دزد .
جناب آقای لاریجانی رئیس قوه قضائیه دستور داد که با دزدان بیت المال و مفسدان اقتصادی مبارزه کنند و هیچ گونه کوتاهی قابل قبول نیست ، جالب است که جلسه ای نیز در همین راستا به ریاست معاون اول رئیس جمهور شخصی که خود ده ها پرونده در زمینه سوء استفاده از بیت المال و فساد مالی دارد برگزار شد .
عجیب دزدان اقتصادی خود در صف اول مبارزه قرار گرفته اند و فریاد می زنن آی دزد آی دزد .

هیچ نظری موجود نیست: